Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Aktualności

Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki


W dniu 27 stycznia 2022 roku Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki (treść Wezwania).

Dedykowana zakładka na stronie www M.W. Trade .


> więcej

NWZA 20 stycznia 2022 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 20 stycznia 2022 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 11:00.

Informacje o NWZA
Link do prezentacji dla Akcjonariuszy


> więcej

ZWZA 25 maja 2021 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 25 maja 2021 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00.


> więcej

NWZA 28 sierpnia 2020 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 28 sierpnia 2020 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00.


> więcej

Wypłata dywidendy


W dniu 29 maja 2020 roku Spółka M.W. Trade S.A. wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w kwocie 2,10 PLN na jedną akcje, to jest w łącznej kwocie 17 607 324 PLN. Dywidenda została wypłacona ze środków kapitału zapasowego Spółki, przekazanych uprzednio na ten kapitał z zysków Spółki.


> więcej

Spłata obligacji serii G2018


W dniu 19 grudnia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii G2018 w kwocie 0,7 mln PLN  (716 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 18 grudnia 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Spłata obligacji serii F2018


W dniu 6 listopada 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii F2018 w kwocie 3,5 mln PLN  (3 496 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 5 listopada 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Spłata obligacji serii E2018


W dniu 31 października 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii E2018 w kwocie 6,8 mln PLN  (6 848 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 4 września 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Spłata obligacji serii C2018 oraz D2018


W dniu 15 października 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii C2018 oraz D2018 w łącznej kwocie 11,3 mln PLN. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Przedterminowy, całościowy wykup obligacji serii E2018


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji serii E2018  (Obligacje) (WEO), 14 października 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu całości Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

  • obligacje zwykłe na okaziciela serii E2018 wyemitowane 4 września 2018 roku,
  • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00229,
  • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848 szt.,
  • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
  • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848.000 zł,
  • termin wykupu: 31 października 2019 roku,
  • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 23 października 2019 roku,
  • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
  • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
  • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

> więcej

Fair Play Solidna firma GPW