Raport roczny 2014 - najwyższy zysk

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 23-02-2015

Z przyjemnością zapraszamy do lektury raportu rocznego M.W. Trade SA za 2014 rok.

Zarówno cały 2014 rok, drugie jego półrocze, jak i ostatni kwartał zakończonego roku okazały się najlepszymi pod względem zyskowności netto w historii Spółki.

Raport roczny M.W. Trade SA za 2014 rok tutaj

Wybrane dane finansowe M.W. Trade SA za 2014 rok tutaj

pozdrawiamy

Zespół M.W. Trade SA

 

fragmenty Sprawozdania Zarządu M.W. Trade SA z działalności za 2014 rok:

KONTRAKTACJA

Kontraktacja nowych projektów w ramach produktu Hospital Fund oraz bezpośrednich pożyczek w 2014 roku wyniosła 807.789 tys. zł, czyli o 13,5% więcej niż w roku 2013. Dodatkowo w 2014 roku Spółka pośredniczyła w sprzedaży kredytów udzielonych podmiotom medycznym na łączną kwotę 5.000 tys. zł. Łączna sprzedaż wszystkich produktów wyniosła 812.789 tys. zł, tj. o 13,1% więcej niż w 2013 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Spółka osiągnęła 70.228 tys. zł przychodów z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności. Taki poziom przychodów ze sprzedaży wynikał głównie z wyższego średniorocznego poziomu portfela wierzytelności (582 562 tys. zł w roku 2014 wobec 463 688 tys. zł w 2013). Dominującą działalnością Spółki nadal pozostają działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego, a przychody osiągane z innych tytułów stanowią działalność wspierającą. Struktura przychodów w omawianym okresie wynika z koncentracji na sprzedaży głównego produktu - Hospital Fund, z którego zrealizowana sprzedaż wygenerowała 70% przychodów ogółem, a sprzedaż pożyczek - 23% przychodów Spółki.

Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności w latach 2009-2014 (w tys. zł)

ZYSK

Spółka w 2014 roku wypracowała zysk netto w wysokości 17.163 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o kwotę 3.116 tys. zł, tj. o 22,2%. Zarówno cały 2014 rok, drugie jego półrocze, jak i ostatni kwartał 2014 roku okazały się najwyższymi pod względem wyniku netto w historii Spółki.

Poziom zysku netto M.W. Trade SA w tys. zł w latach 2009-2014

SUMA BILANSOWA

Stan aktywów na koniec 2014 roku wynosił 741.654 tys. zł, co w porównaniu ze stanem z końca roku poprzedniego stanowi wzrost o 215.071 tys. zł (41%). Na 31 grudnia 2014 roku główną pozycją aktywów bez zmian pozostają wierzytelności portfela składającego się z długo- oraz krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i JST z tytułu udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań. Aktywa finansowe powstałe ze współpracy z JST stanowią 18% całego portfela (w 2013 roku - 13%). Łączna wartość portfela wierzytelności wyniosła 714.767 tys. zł, co oznacza 40% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W strukturze aktywów 71% stanowią aktywa długoterminowe, co w porównaniu ze strukturą z ubiegłego roku stanowi wzrost o 2,4 p.p.

Udział kapitału własnego w finansowaniu Spółki na 31 grudnia 2014 roku wynosił 10%. Pozostałą część stanowią zobowiązania długo- i krótkoterminowe. Łączna wartość zobowiązań wzrosła z 463.360 tys. zł na koniec 2013 roku do 668.448 tys. zł na 31 grudnia 2014 roku. Wskaźnik zadłużenia liczony jako wartość zobowiązań do aktywów ogółem, wyniósł 90% i wzrósł o 2 p.p. w porównaniu z 2013 rokiem. Spółka prowadzi działalność o charakterze typowym dla instytucji finansowej, w której pozyskane środki inwestowane są w dochodowe i płynne instrumenty finansowe o niskim poziomie ryzyka. Wskaźnik zadłużenia w granicach 90% mieści się w standardach rynkowych dla takiej działalności.

Wartość sumy bilansowej M.W. Trade SA w latach 2009-2014 (w tys. zł)

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE