RODO

Bezpiecznie przechowujemy Państwa dane osobowe. Poniżej zamieszczamy informacje na temat przetwarzania danych przez M.W. Trade S.A.

W wykonaniu obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mając na uwadze, że M.W. Trade S.A. przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym przekazane w korespondencji czy zbierane podczas wizyty na naszej stronie internetowej (w szczególności takie jak: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, stanowisko/pełniona funkcja),

informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław ("Administrator").

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwe są następujące dane kontaktowe Administratora: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław; tel. (+48) 71 790 20 50;

e-mail: daneosobowe@mwtrade.pl

3. Państwa dane przetwarzane są w następujących celach, w zależności od sytuacji: − zawarcie i realizacja umowy, w tym zapewnienie jej bieżącej obsługi, − obsługa zapytania, udzielenie odpowiedzi na wnioski i pisma, − przesyłanie ofert, − wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. związanego z przekazywaniem pewnych danych do organów władzy publicznej, − ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej przez Administratora, − umożliwienie poprawnego użytkowania strony internetowej Administratora i korzystania z jej funkcjonalności.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w zależności od sytuacji: − wykonanie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), − prawnie uzasadnione interesy Administratora, takie jak zapewnienie kontaktu, obsługa zapytań, udzielanie odpowiedzi na Państwa wnioski i pisma oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), − obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), − udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym odbiorcom: organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (w szczególności wspierające działalność Administratora takie jak: dostawcy usług informatycznych, prawnych, doradczych), dostawcy usług pocztowych i kurierskich.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w zależności od celu w jakim są przetwarzane odpowiednio: − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, w przypadku jej zawarcia, − przez okres niezbędny do obrony interesów Administratora lub okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, − przez czas konkretnie określony w przepisach prawa, − do czasu cofnięcia zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zawarcia umowy, w tym zapewnienia kontaktu dla jej realizacji, obsługi korespondencji czy udzielenia odpowiedzi na zapytania, wnioski i pisma. W innych przypadkach podanie danych może stanowić wymóg ustawowy. Odmowa podania danych może odpowiednio uniemożliwić zawarcie umowy, korespondencję lub wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji pozyskiwania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna.

12. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wszelkich informacji dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji ww. praw.

Administrator udzieli żądanych informacji bez zbędnej zwłoki, nie dalej jednak niż w terminie miesiąca.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem, Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji wyżej wymienionych praw mogą Państwo kierować korespondencję na poniższe adresy:

e-mail: daneosobowe@mwtrade.pl

lub

M.W. Trade S.A., ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław.

 

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE